POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Victory Sport Solutions, SLU, (d’ara endavant, Viktory Academy)

Adreça postal: Urb. Bord Domingo 005, 1, 1,
Edifici Residencial Bord, Bloc B,
ERTS, AD400, La Massana

Correu electrònic: info@viktoryacademy.com

Viktory Academy, com a responsable del Lloc Web, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i altres normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, europees o nacionals, us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

En compliment del que estableix la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, Viktory Academy us informa que qualsevol dada personal que faciliteu a Viktory Academy passarà a formar part dels corresponents fitxers titularitat de Viktory Academy degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

DADES TRACTADES

Viktory Academy tracta les següents dades de caràcter personal a les quals accedeix per les següents vies:

a. Dades de Formulari: Per poder preinscriure als vostres fills heu de omplir el formulari de registre electrònic:

Les dades sol·licitades en el formulari són:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic

b. Dades associades a la Política de Cookies: Consulteu la nostra política de cookies (ENLLAÇ)

c. Dades de les vostres comunicacions amb Viktory Academy: En enviar-nos una comunicació, recollim les metadades de la mateixa (hora i data de la trucada o correu electrònic, identitat de l’emissor i receptor, dades tècniques) i les dades incorporades en qualsevol comunicació entre l’Usuari i Viktory Academy.

Dades prohibides: en qualsevol cas queda prohibit facilitar a Viktory Academy qualsevol contingut que contravingui qualsevol prohibició i limitació establerta en les Condicions d’ús (especialment però no exclusivament, la prohibició d’usar dades de caràcter personal, tant de l’usuari com de tercers, que continguin informació sensible relativa a persones identificables o identificades, com ara: origen racial; pertinença a un sindicat; religió, ideologia o orientació sexual; dades sobre salut; o dades relatives als antecedents penals, procediments i sancions o multes derivades dels mateixos o incompliment d’obligacions dineràries).

L’usuari garanteix (a) l’autenticitat i veracitat de tots aquells dades (especialment però no exclusivament aquells que siguin dades de caràcter personal) que comuniqui a través del Lloc Web, (b) que són dades de caràcter personal i la pròpia imatge de la seva persona o que té permís de l’interessat per utilitzar aquestes dades, (c) i que mantindrà actualitzada la informació facilitada a Viktory Academy, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, així com dels perjudicis que pugui causar per això a Viktory Academy o a tercers.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La base legal del tractament de les dades recollides és el consentiment de l’usuari. Us informem que la finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals són: per donar informació a l’usuari sobre els serveis oferts per Viktory Academy o per dur a terme la prestació dels serveis per part de Viktory Academy.

Les vostres dades personals s’utilitzaran a més per les següents finalitats:

Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, si l’usuari ho ha autoritzat.
Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
Gestionar les interaccions dels usuaris a les xarxes socials.
Gestionar les dades identificatives dels usuaris que utilitzen la nostra eina per contractació de l’Usuari.
Utilitzar les vostres dades per contactar amb vós, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i notificar-vos canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat, tant de l’ús de l’eina com de la pàgina Web, mitjançant la implantació de cookies.
Les dades d’usuaris i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@viktoryacademy.com

D’acord amb la normativa vigent, Viktory Academy no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebeu de Viktory Academy, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per cap altra finalitat diferent de les descrites llevat que hi hagi una obligació legal o requeriment judicial.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 5 anys en cas que ho requereixin els Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web. Si les vostres dades personals s’utilitzen per diverses finalitats que obliguen Viktory Academy a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs entre els terminis aplicables.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Execució del contracte.
Consentiment de l’interessat.
Compliment d’obligacions legals.
Interès legítim: enviaments publicitaris propis.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de Viktory Academy. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes iguals o semblants als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per Viktory Academy per comunicar-se amb usuaris i altres afectats són el telèfon corporatiu de Viktory Academy i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, Viktory Academy quedarà exempta de responsabilitat pel que fa a les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES

Els destinataris de la informació poden ser proveïdors dels serveis contractats, aquells proveïdors externs amb els quals es celebra el corresponent contracte de Responsable de Tractament.

El proveïdor facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’un delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el proveïdor.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de Viktory Academy.

Moltes eines que utilitzem per gestionar les vostres dades són contractades a tercers.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, segons el que estableix el RGPD i la LQDP podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@viktoryacademy.com, indicant com a Assumpte: “RGPD, Drets afectat”, i adjuntant fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal subjectes a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que es suprimin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat a no dur a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o cessar en el mateix.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la legalitat del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que s’han vulnerat els vostres drets en relació amb la protecció de les vostres dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOLLIM

Les dades recollides pel responsable són les següents:

Aquelles que els usuaris facilitin a través dels diferents formularis de compra oferts a la pàgina web.
Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de navegació, tal com s’informa a la política de cookies.
Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.
Mitjançant aquesta Política de Privacitat us informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Viktory Academy, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment prèvi dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part.

XARXES SOCIALS

Us informem que Viktory Academy pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Viktory Academy es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

Viktory Academy tractarà les vostres dades amb la finalitat d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis del proveïdor, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibit la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molest-in o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que consideri inapropiats.
I en general que contravinguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, Viktory Academy es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Viktory Academy, podent enviar-vos informació del vostre interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Viktory Academy quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, haurà de l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens proporcioneu es tractaran de forma confidencial. El Proveïdor ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagi alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Viktory Academy es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest Lloc Web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció andorrana a la qual es sotmeten expressament les parts.